Kvietimai

Pasibaigęs

Kvietimas teikti paraiškas „Vienos stotelės šeimoms ir vaikams centrų įkūrimas“

 
Kvietimo teikti paraiškas pavadinimas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programos „Sveikata“ kvietimas teikti paraiškas „Vienos stotelės šeimoms ir vaikams centrų įkūrimas“
 
Kvietimo numeris LT03-1-SADM-K01
 
Tikslas Bendras Programos tikslas – prevencijos gerinimas ir sveikatos netolygumų mažinimas.
Programa teiks paramą psichinės sveikatos stiprinimo ir prevencijos priemonėms, ypač daug dėmesio skiriant vaikų ir jaunimo bei jų šeimų gerovei, visų pirma stiprinant bendruomenės teikiamas psichinės sveikatos paslaugas (1 rezultatas) ir gerinant vaikų ir jaunimo gerovę (2 rezultatas).
Atviru kvietimu „Vienos stotelės šeimoms ir vaikams centrų įkūrimas“ (toliau – Kvietimas) programos operatorius siekia atrinkti ir finansuoti projektus, kurie labiausiai prisideda siekiant Programos „Sveikata“ 1 rezultato.
Kvietimu bus siekiama įkurti centrus, kuriuose bus teikiamos socialinės kompleksinės aukštos kokybės paslaugos vaikams ir jų šeimoms, siekiant geriausiai atliepti vaiko interesus augti saugioje aplinkoje.
Siekiant užtikrinti glaudesnius dvišalius Lietuvos ir Valstybių donorių ryšius, šiuo kvietimu remiami projektai gali būti parengti ir įgyvendinami su partneriais iš Islandijos, Lichtenšteino ar Norvegijos.
Tinkami pareiškėjai ir partneriai Tinkami pareiškėjai:
Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys, turintys ne mažesnę nei 3 metų socialinių paslaugų vaikams ir (ar) šeimoms teikimo patirtį.

Tinkami partneriai:
Lietuvos Respublikos ir (ar) Valstybės donorės arba EEE nepriklausančių, bet su Lietuva bendrą sieną turinčių valstybių juridiniai asmenys, taip pat tarptautinės organizacijos, subjektai ar agentūros.

Šiame Kvietime ta pati institucija kaip projekto partneris gali dalyvauti keliuose projektuose, tačiau kaip pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką.
Projekto partnerių skaičius neribojamas.
Tinkamos veiklos
Pagal Kvietimą finansavimas bus teikiamas šioms veikloms:
 
1. Patalpų, kuriose bus teikiamos socialinės kompleksinės paslaugos vaikams ir jų šeimoms, įrengimas;
2. Socialinių kompleksinių paslaugų vaikams ir jų šeimoms teikimas (įskaitant ir apgyvendinimo centre paslaugas);
3. Priemonių, būtinų socialinių kompleksinių paslaugų teikimui, įsigijimas;
4. Tėvystės įgūdžių ugdymo paslaugų teikimas;
5. Socialinių darbuotojų ir atvejo vadybininkų kompetencijų, reikalingų darbui su vaikais ir šeimomis, ugdymas.

Finansavimas bus skiriamas projektams, prisidedantiems prie Programos ir Kvietimo tikslų siekimo bei atitinkantiems šiuos specialiuosius projektų atitikties kriterijus (visi žemiau išvardinti kriterijai yra privalomi visiems projektams):
1. Darbas su vaiku ir šeima turi būti organizuojamas taikant atvejo vadybą, vadovaujantis Atvejo vadybos tvarkos aprašu, patvirtintu LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-141 „Dėl atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Atvejo vadybos tvarkos aprašas);
2. Visi atvejo vadybininkai ir socialiniai darbuotojai, kurie teiks socialines paslaugas vaikams ir šeimoms turi būti įdarbinti „Vienos stotelės“ centre;
3. Projekto metu turi būti organizuojami mokymai atvejo vadybininkams ir socialiniams darbuotojams įgūdžių, reikalingų darbui su šeima, ugdymui. Ne mažiau kaip 50 proc. iš visų apmokytų specialistų turi būti „Vienos stotelės“ atvejo vadybininkai ir socialiniai darbuotojai darbui su šeima. Praktinė mokymų dalis turi sudaryti ne mažiau kaip 60 proc. mokymo turinio;
4. Turi būti teikiamos apgyvendinimo paslaugos, sukuriant vaikui ir šeimai tinkamą, saugią aplinką. Apgyvendinimas turi būti taikomas tiek ilgai, kiek reikia šeimos krizei išspręsti, tačiau ne ilgiau nei 12 mėnesių. Projekto vykdymo metu apgyvendinimo paslauga turi būti teikiama nemokamai;
5. Turi būti teikiamos tėvystės įgūdžių ugdymo paslaugos, kurios atitiktų tėvų poreikius (pvz. identifikuotus konkrečius trūkstamus įgūdžius, vaikų amžių, vaiko raidos poreikius ir pan.). Tėvystės įgūdžių ugdymas turi būti vykdomas tiek dirbant individualiai su tėvais (kai dirbama tik su konkrečia šeima, sprendžiant jos konkrečią situaciją), tiek grupėje (kai organizuojami pozityvios tėvystės mokymai, užsiėmimai ir panašios veiklos);
6. Turi būti užtikrinta pavėžėjimo paslauga, kai paslaugų gavėjas apgyvendinimo centre metu neturi kitos galimybės pasiekti centro ir (ar) švietimo ir ugdymo įstaigos ir (ar) darbovietės ir (ar) kitos būtinos įstaigos, institucijos ar organizacijos.

Įgyvendindami projektus, Pareiškėjai projektu turi prisidėti prie šių Programos stebėsenos rodiklių įgyvendinimo:
 • Paslaugas gavusių asmenų skaičius;
 • Pasitenkinimo suteiktomis paslaugomis lygis (skalėje nuo 1 iki 5).

Pareiškėjai turi projektu prisidėti prie šių Programos produkto rodiklių įgyvendinimo:
 • Įsteigti „Vienos stotelės“ centrai (egzistuojančios infrastruktūros pagrindu);
 • Specialistų, dirbančių su vaikais ir šeimomis, kurie buvo apmokyti dirbti su atvejo vadyba, skaičius;
 • Tėvų, sustiprinusių tėvystės įgūdžius, skaičius.
Pareiškėjai, teikiantys paraišką kartu su partneriu iš Valstybės donorės, turi siekti projektu prisidėti prie dvišalio Programos rezultato „Glaudesnis paramos gavėjų ir donorų valstybės subjektų, dalyvaujančių programoje, bendradarbiavimas“, kuris išreiškiamas šiais stebėsenos rodikliais:
 • Pasitikėjimo tarp bendradarbiaujančių paramos gavėjų ir Donorų valstybių subjektų lygis (išskaidyta pagal valstybės tipą);
 •  Pasitenkinimo partneryste lygis (išskaidyta pagal valstybės tipą);
 •  Bendradarbiaujančių organizacijų, pritaikančių partnerystėje įgytas žinias, dalis (išskaidyta pagal valstybės tipą);
 • Dalyvių iš valstybių paramos gavėjų, dalyvaujančių mainuose, skaičius (išskaidyta pagal lytį, šalis Valstybes donores);
 •  Dalyvių iš valstybių donorių, dalyvaujančių mainuose, skaičius (išskaidyta pagal lytį, šalis Valstybes donores);
 •  Projektų, įgyvendinamų partnerystėje su šalių donorių partneriais, skaičius (išskaidyta pagal šalis Valstybes donores).
Įgyvedindami projektus, Pareiškėjai turi siekti su projekto tęstinumu susijusio stebėsenos rodiklio, kurio reikšmės turės būti užtikrintos ir pasiektos projekto tęstinumo laikotarpiu:
 • Privalomas paslaugas gavusių asmenų skaičius.
Paraiškų pateikimo terminas
2021 m. liepos 19 d. 16:00 Lietuvos laiku.
Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas www.cpva.lt  ir www.eeagrants.lt.
Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas per DMS tiesioginiu būdu (online) turės užpildyti nustatytos formos paraišką.
DMS naudojimosi instrukcijos: 
Atrankos procesas
Paraiškų vertinimą organizuos viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (Programos operatorius). Vertinimas bus atliekamas trimis etapais:
1. Tinkamumo finansuoti vertinimas;
2. Naudos ir kokybės vertinimas;
3. Administracinės atitikties vertinimas (atliekamas tik tų projektų, kurie bus atrinkti finansuoti, atveju).
CPVA turi teisę nuspręsti, kurį vertinimą (projektų naudos ir kokybės ar projektų tinkamumo finansuoti) atlikti pirma arba atlikti šiuos abu vertinimus vienu metu.

Pirmumas bus teikiamas projektams, kurie:
 • Užtikrins didesnę paslaugų ir pagalbos vaikui ir šeimai apimtį;
 • Teiks palaikomąją pagalbą vaikui ir šeimai;
 • Taikys naują darbo modelį;
 • Apmokys didesnį skaičių atvejo vadybininkų ir socialinių darbuotojų darbui su šeima;
 • Užtikrins projekto kompleksiškumą;
 • Pasieks didesnį paslaugų gavėjų, gavusių tėvystės įgūdžių formavimo paslaugą, skaičių.

Naudos ir kokybės vertinimą atliks mažiausia du ekspertai. Paraiškos bus vertinamos balais, vadovaujantis prioritetiniais projektų atrankos kriterijais, kurie projektų vertinimo metu negali būti keičiami. Maksimalus galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų nurodytas Gairių 5 priede. Didžiausia projektui pagal visus projekto naudos ir kokybės vertinimo kriterijus galima skirti balų suma yra 100 balų. Privaloma surinkti mažiausia balų suma šio Kvietimo projektams yra 50 balų.

Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu CPVA gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus, išskyrus, jei:
 • pareiškėjas kartu su paraiška nepateikė Gairių 57.1-57.7 papunktyje nurodytų dokumentų;
 • pareiškėjas kartu su paraiška nepateikė nei vieno iš Gairių 57.8 papunktyje nurodytų dokumentų.

Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 90 dienų nuo Kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodytos paraiškų pateikimo paskutinės dienos.
Bendras kvietimui skirtas biudžetas 1 700 000,00 eurų
Mažiausia ir didžiausia galima lėšų suma vienai paraiškai Galima prašyti mažiausia lėšų suma – 700 000,00 eurų.
Galima prašyti didžiausia lėšų suma – 1 000 000,00 eurų.
 
Finansavimo intensyvumas Iki 100 procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Projektų trukmė Iki 30 mėnesių
 
Kontaktai Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA)
El. paštas: eeagrants@cpva.lt, tel. (+370) 655 65797
Atsakymai į klausimus el. paštu bus pateikti per 5 darbo dienas nuo užklausos gavimo CPVA dienos.
 
Aktualu Gairės pareiškėjams
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas
7 priedas
8 priedas
Nuoroda į teisės aktą
Gautų paraiškų sąrašas
Ataskaitos Naudos ir kokybės vertinimo ataskaita
Tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita
Projektų atrankos komiteto posėdžio protokolo nutariamoji dalis
Paraiškų administracinio vertinimo rezultatai
Bendraukime