Kvietimai

Pasibaigęs

Atnaujintas! Kvietimas teikti paraiškas „Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas“

 
Kvietimo teikti paraiškas pavadinimas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programos „Sveikata“ kvietimas teikti paraiškas „Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas“
 
Kvietimo numeris LT03-2-SAM-K03
 
Tikslas Bendras Programos tikslas – prevencijos gerinimas ir sveikatos netolygumų mažinimas.
Programa teiks paramą psichinės sveikatos stiprinimo ir prevencijos priemonėms, ypač daug dėmesio skiriant vaikų ir jaunimo bei jų šeimų gerovei, visų pirma stiprinant bendruomenės teikiamas psichinės sveikatos paslaugas (1 rezultatas) ir gerinant vaikų ir jaunimo gerovę (2 rezultatas).
Atviru kvietimu „Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas“ (toliau – Kvietimas) programos operatorius siekia atrinkti ir finansuoti projektus, kurie labiausiai prisideda siekiant Programos „Sveikata“ 2 rezultato.
Kvietimu bus siekiama teikti paramą ir pagerinti besilaukiančių mamų informavimą nėštumo metu, pagimdžius ir iki kol vaikai sulauks 2 metų amžiaus, suteikiant aukštos kokybės paslaugas, padedančias mamoms priimti žinojimu paremtus sprendimus dėl jų vaikų priežiūros, siekiant užtikrinti pažeidžiamų mamų, kūdikių bei vaikų iki 2 metų gerovę.
Siekiant užtikrinti glaudesnius dvišalius Lietuvos ir Valstybių donorių ryšius, šiuo kvietimu remiami projektai gali būti parengti ir įgyvendinami su partneriais iš Islandijos, Lichtenšteino ar Norvegijos.
Tinkami pareiškėjai ir partneriai
Tinkami pareiškėjai:
 • Lietuvos Respublikos viešosios institucijos (nacionalinės, regionų ir vietos valdžios institucijos) – valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga. Valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga – atstovaujamosios, valstybės vadovo, vykdomosios, teisminės valdžios institucijos, teisėsaugos institucijos ir įstaigos, auditą, kontrolę (priežiūrą) atliekančios institucijos ir įstaigos, kitos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kurios finansuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų bei valstybės pinigų fondų ir kurioms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka yra suteikti viešojo administravimo įgaliojimai.
 • Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigos – sveikatos priežiūros licencijas turinčios: 1) valstybės ir savivaldybių asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinės ir viešosios įstaigos;  2) valstybės ir savivaldybių įmonės; 3) kitos įmonės bei įstaigos, įstatymų nustatyta tvarka sudariusios sutartis su Valstybine ar teritorinėmis ligonių kasomis arba kitais Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklos užsakovais – šių sutarčių galiojimo laikotarpiu.
Jei projektas įgyvendinamas be partnerio (-ių), pareiškėjas privalo būti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaiga, atitinkanti Gairių 3.6 papunktyje pateiktą sąvoką ir turinti galiojančią licenciją pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos - šeimos medicinos paslaugoms teikti.

Tinkami partneriai:
 • Lietuvos Respublikos ir Valstybių donorių (Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos) viešosios institucijos (nacionalinės, regionų ir vietos valdžios institucijos), atitinkančios Gairių 3.20 papunktyje pateiktą sąvoką.
 • Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigos, atitinkančios Gairių 3.6 papunktyje pateiktą sąvoką, ir Valstybių donorių nacionalinės sveikatos sistemos įstaigos.
Jei pareiškėjas yra Lietuvos Respublikos viešoji institucija (nacionalinė, regionų ar vietos valdžios institucija), atitinkanti Gairių 3.20 papunktyje pateiktą sąvoką, arba Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaiga, atitinkanti Gairių 3.6 papunktyje pateiktą sąvoką, bet neturinti galiojančios licencijos pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos - šeimos medicinos paslaugoms teikti, bent vienas projekto partneris privalo būti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaiga, atitinkanti Gairių 3.6 papunktyje pateiktą sąvoką ir turinti galiojančią licenciją pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos - šeimos medicinos paslaugoms teikti.
Šiame Kvietime ta pati institucija kaip pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką. Jeigu pareiškėjas pateiks daugiau nei vieną paraišką, vertinama bus tik pirmoji (pagal jos pateikimo datą ir laiką) pateikta paraiška, o visos kitos paraiškos bus atmetamos.
Projekto partnerių skaičius neribojamas.
Tinkamos veiklos
Pagal Kvietimą finansavimas bus teikiamas šioms veikloms:
 
  1. Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas;
  2. Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, paslaugų teikimas.

Finansavimas bus skiriamas projektams, prisidedantiems prie Programos ir Kvietimo tikslų siekimo bei atitinkantiems šiuos specialiuosius projektų atitikties kriterijus (visi žemiau išvardinti kriterijai yra privalomi visiems projektams):
 1. Įstaiga, teiksianti šeimų lankymo paslaugas, privalo turėti galiojančią licenciją pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos - šeimos medicinos paslaugoms teikti;
 2. Šeimų lankymo paslaugos paslaugų gavėjams teikiamos nemokamai;
 3. Šeimų lankymo paslaugos šeimai teikiamos nuolat ir nepertraukiamai, t. y. įstaiga, teiksianti šeimų lankymo paslaugas, turi tai pačiai šeimai teikti paslaugas iki vaikui sukaks 2 metai, išskyrus, kai tai neįmanoma dėl objektyvių nuo įstaigos nepriklausiančių priežasčių (pvz., šeima atsisako šeimų lankymo paslaugų, pakeičia gyvenamąją vietą ir pan.);
 4. Kandidatai į šeimų lankymo specialistus, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, privalo atitikti žemiau išvardintus reikalavimus (siūlomų kandidatų sąrašas turi apimti specialistų, kurie teiks paslaugas, skaičių ir ne mažiau kaip vieną papildomą kandidatą):
  • turėti ne žemesnį, nei sveikatos mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį (arba jam prilygstantį) ir profesinę bendrosios praktikos slaugytojo arba išplėstinės praktikos slaugytojo arba akušerio kvalifikaciją;
  • turėti galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo arba išplėstinės praktikos slaugytojo arba akušerio licenciją;
  • turėti didesnę nei 1 metų profesinio darbo patirtį;
  • turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
 Vienas šeimų lankymo specialistas šeimų lankymo paslaugas teikia ne mažiau kaip 25 šeimoms.

Įgyvendindami projektus, Pareiškėjai projektu turi prisidėti (rodiklių siekimas privalomas) prie šių Programos stebėsenos rodiklių įgyvendinimo:
 • Suteiktų ar pagerintų paslaugų gavėjų skaičius (išskaidyta pagal lytį) (Rezultato rodiklis);
 • Savivaldybių, dalyvaujančių Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelyje, skaičius (Produkto rodiklis).

Pareiškėjai, teikiantys paraišką kartu partneriu iš Valstybės donorės, turi siekti projektu prisidėti prie dvišalio Programos rezultato „Glaudesnis paramos gavėjų ir donorų valstybės subjektų, dalyvaujančių programoje, bendradarbiavimas“, kuris išreiškiamas šiais stebėsenos rodikliais:
 • Pasitikėjimo tarp bendradarbiaujančių paramos gavėjų ir Donorų valstybių subjektų lygis (išskaidyta pagal valstybės tipą);
 •  Pasitenkinimo partneryste lygis (išskaidyta pagal valstybės tipą);
 •  Bendradarbiaujančių organizacijų, pritaikančių partnerystėje įgytas žinias, dalis (išskaidyta pagal valstybės tipą);
 • Dalyvių iš valstybių paramos gavėjų, dalyvaujančių mainuose, skaičius (išskaidyta pagal lytį, šalis Valstybes donores);
 •  Dalyvių iš valstybių donorių, dalyvaujančių mainuose, skaičius (išskaidyta pagal lytį, šalis Valstybes donores);
 •  Projektų, įgyvendinamų partnerystėje su šalių donorių partneriais, skaičius (išskaidyta pagal šalis Valstybes donores).

Įgyvedindami projektus, Pareiškėjai turi siekti su projekto tęstinumu susijusio stebėsenos rodiklio, kurio reikšmės turės būti užtikrintos ir pasiektos projekto tęstinumo laikotarpiu:
 • Asmenų, gavusių šeimų lankymo specialisto (-ų) paslaugas per metus, skaičius.
Paraiškų pateikimo terminas
2021 m. rugsėjo 7 d. 17:00 Lietuvos laiku.
Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas www.cpva.lt  ir www.eeagrants.lt.
Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas per DMS tiesioginiu būdu (online) turės užpildyti nustatytos formos paraišką.
DMS naudojimosi instrukcijos: 
Atrankos procesas
Paraiškų vertinimą organizuos viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (Programos operatorius). Vertinimas bus atliekamas trimis etapais:
 1. Tinkamumo finansuoti vertinimas;
 2. Naudos ir kokybės vertinimas;
 3. Administracinės atitikties vertinimas (atliekamas tik tų projektų, kurie bus atrinkti finansuoti, atveju).
CPVA turi teisę nuspręsti, kurį vertinimą (projektų naudos ir kokybės ar projektų tinkamumo finansuoti) atlikti pirma arba atlikti šiuos abu vertinimus vienu metu.

Pirmumas bus teikiamas projektams, kurie:
 • prioritetine tvarka paslaugas teiks kaimiškų vietovių gyventojams;
 • teikiant paslaugas numato tarpsektorinį / tarpinstitucinį bendradarbiavimą;
 • numato ilgesnį tęstinumo užtikrinimo laikotarpį (įsipareigoja skirti lėšas paslaugų teikimui papildomą laikotarpį po Gairėse nustatyto privalomo 5 metų tęstinumo laikotarpio termino).

Naudos ir kokybės vertinimą atliks mažiausia du ekspertai. Paraiškos bus vertinamos balais, vadovaujantis prioritetiniais projektų atrankos kriterijais, kurie projektų vertinimo metu negali būti keičiami. Maksimalus galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų nurodytas Gairių 6 priede. Didžiausia projektui pagal visus projekto naudos ir kokybės vertinimo kriterijus galima skirti balų suma yra 100 balų. Privaloma surinkti mažiausia balų suma šio Kvietimo projektams yra 45 balai.

Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu CPVA gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus, išskyrus, jei:
  • pareiškėjas kartu su paraiška nepateikė Gairių 52.1 papunktyje nurodytų dokumentų;
  • pareiškėjas kartu su paraiška nepateikė nei vieno iš Gairių 52.2 papunktyje nurodytų dokumentų.

Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 90 dienų nuo Kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodytos paraiškų pateikimo paskutinės dienos.
Bendras kvietimui skirtas biudžetas 1 396 817,00 eurų
Mažiausia ir didžiausia galima lėšų suma vienai paraiškai Galima prašyti mažiausia lėšų suma – 60 000,00 eurų.
Galima prašyti didžiausia lėšų suma – 200 000,00 eurų.
 
Finansavimo intensyvumas Iki 100 procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Projektų trukmė Iki 29 mėnesių
 
Kontaktai Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA)
El. paštas: eeagrants@cpva.lt, tel. (+370) 655 65797
Atsakymai į klausimus el. paštu bus pateikti per 5 darbo dienas nuo užklausos gavimo CPVA dienos.
 
Aktualu Gairės pareiškėjams
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas
7 priedas
8 priedas
9 priedas
Nuoroda į teisės aktą 
Automobilių rinkos apžvalga 
D.U.K. 
Mokymų medžiaga (2021-06-02)
Mokymų vaizdo medžiaga (2021-06-02) I dalis, II dalis
Gautų paraiškų sąrašas
Paraiškų vertinimo  dokumentai Tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita
Naudos ir kokybės vertinimo ataskaita
Projektų atrankos komiteto protokolo nutariamoji dalis
Informacija apie priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo
 

 
Bendraukime