Working together for green, competitive and inclusive Europe

Kultūra

Gali būti sukuriamas naujas arba plėtojamas ar platinamas esamas produktas ar paslauga. Taip pat gali būti ir abiejų kombinacija – sukuriamas naujas bei plėtojamas, platinamas esamas kultūrinis – meninis produktas ar paslauga. Įpareigojimo ir sukurti naują ir platinti jau esamą kultūrinį – meninį produktą ar pasaugą – nėra.


2020 07 15 00:00


Kultūra

Detalus klausimas: Gairių pareiškėjams 24.4 p. nurodo, jog sukurtas produktas turi būti pristatytas ne mažiau kaip 3 kartus skirtinguose Lietuvos teritorijos lygiuose (skirtingose vietovėse). Jei sukurti keli produktai, jie visi turi būti pristatyti visuose lygiuose?
 
Atsakymas: jei sukuriami keli produktai, visiems jiems taikoma taisyklė būti pristatytiems trijuose skirtinguose Lietuvos teritorijos lygiuose (pvz. sukuriama spektaklis ir paroda, tai tiek spektaklis tiek paroda turi būti pristatomi 3 lygiuose).


2020 07 15 00:00


Kultūra

Koncepcijų teikimo etape privalomų pateikti priedų nėra.
Partnerystės sutartį (arba ketinimą ją pasirašyti), kartu su kitais dokumentais, turės pateikti tik atrinktų koncepcijų pareiškėjai, teikdami paraiškas (II atrankos etapas).


2020 07 15 00:00


Kultūra

Kvietimo priemonės skirtos per kultūrines veiklas atgaivinti objektus arba juos pritaikyti kultūrinėms paslaugoms teikti. Jei vietoje jau yra teikiamos kultūros paslaugos ir objektas jau funkcionuoja, tuomet atitikimas Programos tikslams bus vertinimas prasčiau. Tačiau, jei projektu sukuriamos visai kito lygio naujos paslaugas, kurioms teikti sąlygų prieš tai neturėjote, tuomet idėja tinkama.
 
 
 


2020 07 15 00:00


Kultūra

Gairės neriboja veiklų vykdymo vietos ir neeliminuoja didžiųjų miestų, tačiau norime atkreipti dėmesį, kad kvietimo prioritetas teikiamas nuo didžiųjų miestų labiau nutolusioms teritorijoms.
 
Pagal „Projekto naudos ir kokybės vertinimo metodiką“ (6 priedas prie Gairių pareiškėjams) - aukštesnis vertinimas suteikiamas projektams, labiau nutolusiems nuo Lietuvos didžiųjų miestų centrų:
 
0 - projekto veiklos įgyvendinamos didžiųjų miestų (Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos) senamiesčių teritorijose, kurios patvirtintos galiojančiais Nekilnojamojo kultūros paveldo registro dokumentais 
5 – projekto veiklos įgyvendinamos didžiųjų miestų (Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos) ribose (išskyrus senamiesčių teritorijas, kurios patvirtintos galiojančiais Nekilnojamojo kultūros paveldo registro dokumentais1); 
10 – projekto veiklos įgyvendinamos Alytaus m., Panevėžio m., Šiaulių m. (įskaitant šių miestų seniūnijas) ribose;
15 – projekto veiklos įgyvendinamos kitose nei aukščiau išvardinta teritorijose.
 
Tai ne eliminuoja projektų, kurie įgyvendinami didžiuosiuose miestuose, tačiau teikia prioritetą labiau nutolusioms teritorijoms.
 
 


2020 07 15 00:00


Kultūra

Rodiklių paaiškinimai ir jų skaičiavimo metodika yra pateikta Gairių pareiškėjams 7 priede.
„Kampanija - įgyvendintas viešinimo ir (ar) sklaidos veiksmų planas, kurį sudaro susijusios veiklos, nuosekliai populiarinančios ir informuojančios apie kultūrinių išteklių naudojimą“.


2020 07 15 00:00


Kultūra

Kaip apibrėžiama Gairėse pareiškėjams:
4.8. Kūrybiška vietokūra – integralus vietų atgaivinimo metodas, kai partneriai iš įvairių sektorių, pasitelkdami meninę ar kultūrinę veiklą, strategiškai formuoja fizinę ir socialinę kaimynystės, miesto ar regiono tapatybę. Svarbiausi šio metodo elementai yra atgaivinimas per kultūrines veiklas, vietos išteklių panaudojimas, tarpsektorinės partnerystės ir aktyvus bendruomenės įsitraukimas.
Taip pat, kaip nurodoma Projekto naudos ir kokybės vertinimo metodikoje, šiam metodui svarbus stiprus socialinis ir (ar) bendruomeninis aspektas. Vertinant atsižvelgiama į šiuos aspektus:
• Prisitaikymas prie bendruomenės poreikių (ypač socialinės rizikos grupių);
• Siekiama išspręsti specifines bendruomenės problemas (socialinę atskirtį, nedarbą, socialinių grupių problemas ir pan.);
• Numatyti edukaciniai renginiai ir mokymai vietos gyventojams;
• Aktyvus bendruomenės dalyvavimas įvairiuose projekto etapuose;
Didesnis vietos bendruomenių kultūros pasiekiamumas dėl projekto veiklų;
• Bendruomenė dalyvauja kuriant kultūros/kūrybinius/meno produktus ar paslaugas;
• Vietos gyventojų įtraukimas – numatytos arba jau atliktos konsultacijos su bendruomene ir suinteresuotosiomis šalimis;
• Projekte vietos bendruomenės įtraukiamos į veiklų vystymą ir sklaidą.
Daugiau apie patį metodą ir praktinį jo taikymą galite pasiskaityti čia: http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2017/07/Ku%CC%84rybis%CC%8Cka-vietoku%CC%84ra-Praktinis-gidas.pdf
 


2020 07 15 00:00


Kultūra

Šioje skiltyje derėtų aprašyti, kaip projektas prisidės prie Kultūros programos tikslo siekimo.
Bendras Programos tikslas - socialinės ir ekonominės plėtros stiprinimas per bendradarbiavimą kultūros srityje, kultūrinį verslumą ir kultūros paveldo valdymą.
 
 
 


2020 07 15 00:00


Kultūra

Taip, apribojimai skaičiuojami su tarpais. DMS pildant koncepcijos/paraiškos laukus sistema skaičiuoja ir rodo įvestų simbolių skaičių, todėl aiškiai matoma, kiek simbolių dar galima įvesti.


2020 07 15 00:00


Kultūra

Sistema priima visų dažniausiai naudojamų tipų failus, tačiau yra numatytas apribojimas rinkmenos dydžiui, t.y. keliama rinkmena negali būti didesnė kaip 30MB, o maksimalus visų įkeliamų rinkmenų dydis yra 300 MB. Esant poreikiui įkelti didesnės apimties rinkmenas, rekomenduojame naudoti archyvavimo sistemas  (zip, rar ir pan).


2020 07 15 00:00


Bendraukime