Working together for green, competitive and inclusive Europe

Kultūra

Vadovaujantis Gairėmis pareiškėjams, galimi pareiškėjai yra tik juridiniai asmenys, įsteigti Lietuvos Respublikoje (viešieji ar privatūs subjektai, komercinės, nekomercinės, nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos kaip juridiniai asmenys Lietuvos Respublikoje).

2020 07 28 00:00


Kultūra

Gairių pareiškėjams 25.5. p. numato, jog rodiklio "Į veiklas ir renginius regioniniu ir vietos lygiu įtrauktų vaikų ir jaunimo skaičius (privalomas)" privalo siekti visi pareiškėjai, todėl į projekto veiklas tik bendruomenės įtraukti negalima, būtina įtraukti ir vaikus, ir jaunimą.

2020 07 28 00:00


Kultūra

Detalus klausimas:
gairėse pareiškėjams yra nurodyta, jog pareiškėjai turi siekti projektu prisidėti prie Programos produkto „Sustiprinti kultūros veikėjų gebėjimai per dvišalį bendradarbiavimą“ stebėsenos rodiklių, jei projekte numatomos su šiais rodikliais susijusios veiklos. Rodikliai: „Darbuotojų iš valstybių donorių, dalyvaujančių mainuose, skaičius“ ir „Darbuotojų iš valstybių paramos gavėjų, dalyvaujančių mainuose, skaičius“. Ar gali mainuose dalyvauti ir būti skaičiuojami, kaip dalyviai ne darbuotojai, bet pvz. savanoriai ar asmenys vykdantys individualią veiklą?
 
Atsakymas:
Dvišaliai rodikliai nėra privalomi, tačiau, jei veiklos, susijusius su išvardintų rodiklių siekimu yra numatytos projekto paraiškoje,  asmenys, kurie dalyvaus mainuose ir kurie turi juridinių santykių su projekto partnerių iš valstybių donorių / valstybės paramos gavėjos (t. y. Lietuvos) organizacijomis,  būtų skaičiuojami, kaip mainų dalyviai.


2020 07 28 00:00


Kultūra

Su projekto tęstinumu susijusius rodiklius reikėtų įvardinti paraiškos 5.2 punkte „Projekto tvarumas (tęstinumas) ir projekto rezultatų poveikis programos sričiai“. Šioj dalyje nurodykite rodiklį, jo matavimo vienetą bei siekiamą reikšmę. Atsižvelgiant į tai, kad projekto tęstinumas privalomas 5 metai po projekto įgyvendinimo, rekomenduojame nurodyti metinį pasiekimo rodiklį (pvz. 200 parodos dalyvių per metus)).
 
 
 


2020 07 28 00:00


Kultūra

Negali. Pareiškėjai/partneriai prie projekto turi prisidėti nuosavomis lėšomis, iš kitų finansavimo šaltinių gaunamos lėšos nėra tinkamos.


 

2020 07 28 00:00


Kultūra

Detalus klausimas:
Gairėse rašoma, kad pareiškėjas arba partneris prie projekto privalo prisidėti nuosavu įnašu (ne mažiau 10 proc.), o iki 50 proc. šio nuosavo įnašo gali būti padengta įnašu natūra. Pareiškėjas bus biudžetinė įstaiga, tačiau partneriai (iš Lietuvos) yra nevyriausybinė organizacija. Ar šis partneris galėtų 50 proc. įnašo padengti įnašu natūra? Ar projekto vykdytojas (biudžetinė įstaiga) vis tik visus 10 proc. privalėtume dengti piniginiu įnašu?

Detalus atsakymas:
Gairės pareiškėjams nurodo, jog: „Jei projekto vykdytojas atitinka nevyriausybinės organizacijos, kaip  ji yra apibrėžta Reglamento 1.6 (n) punkte, arba socialinio partnerio apibrėžimą, kaip ji apibrėžta Reglamento 1.6 (y) punkte,  iki 50 procentų nuosavo įnašo gali būti padengta įnašu natūra. Dengiamas natūra nuosavas įnašas turi atitikti sąlygas ir būti pagrįstas vadovaujantis CPVA patvirtintos 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų projektų nuosavo įnašo padengimo įnašu natūra apskaičiavimo ir taikymo metodikos, kuri skelbiama www.cpva.lt, nuostatomis“. Tam, kad iki 50 proc. nuosavo įnašo gali būti padengta įnašu natūra, pirma sąlyga yra, kad projekto vykdytojas būtų NVO ar socialinis partneris (kaip nurodo aukščiau minimos metodikos 4.1 punktas). Jei projekto vykdytojas šito apibrėžimo neatitinka – dėl nuosavo įnašo natūra galimybė nebesvarstoma, nepaisant to, kas yra partneris.
Jei projekto vykdytojas apibrėžimą atitinka, tada iki 50 proc. nuosavo įnašo gali būti įnašas natūra (nebūtinai paties projekto vykdytojo įnašas natūra, gali būti ir partnerio, tačiau jis taip pat turi atitikti NVO apibrėžimą). Pvz. bendra vertė projekto 1000 eurų, iš jų 100 Eur nuosavas įnašas, tai 50 Eur gali būti įnašas natūra (tai gali būti ar projekto vykdytojo ar projekto partnerio, jei jie abu atitinka apibrėžimą, įnašas; arba vieno iš jų).
Jei projekto vykdytojas yra NVO, o partneriai ne, tai iki 50 proc. nuosavo įnašo gali būti įnašu natūra, bet įnašas natūra gali būti tik projekto vykdytojo, t. y. įnašu natūra gali prisidėti tik tas, kuris yra NVO. Įnašas natūra paraiškoje parodomas prie nuosavo įnašo, o jam pagrįsti pridedama pažyma – minėtos metodikos 1 priedas.


2020 07 15 13:38


Kultūra

Virtualios realybės apps‘o su turiniu sukūrimas turėtų būti įtrauktas į išlaidų kategoriją „4. Prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos“.
Papildomai atkreipiame dėmesį, jog vadovaujantis Gairių pareiškėjams ir jų priedų reikalavimais, projekto vykdytojas ir partneriai turės užtikrinti projekto rezultatų (sukurtų produktų) tęstinumą penkerius metu po projekto užbaigimo.


2020 07 15 12:49


Kultūra

Atsakymas: Gairių pareiškėjams 65.7 p. yra nurodyta, jog kartu su paraiška reikia pateikti įstaigos vadovo pasirašytą laisvos formos pažymą apie per paskutinius finansinius metus iš veiklos analogiškos planuojamai projekte (jei tokia veikla buvo vykdoma ir projekto metu bus toliau plėtojama / tobulinama ir pan.) gautas pajamas. Tai bus laikoma pradine rodiklio reikšme.
 
Siektinos reikšmės paskaičiavimui gali būti taikomi keli būdai:
a) Kai veiklos analogiškos planuojamai projekte projekto vykdytojas nevykdė, minėtoje pažymoje būtina nurodyti, jog analogiška veikla nebuvo vykdoma, todėl pajamų nebuvo gauta. Pradinė reikšmė šiuo atveju bus „0“. Vadinasi, dėl projekto veiklų per projekto įgyvendinimo laikotarpį generuotų pajamų padidėjimas turės būti skaičiuojamas nuo pradinės reikšmės, t. y. nuo „0“.
b) Jei projekto vykdytojas vykdė analogišką veiklą (teikė analogišką paslaugą), o projekto įgyvendinimo metu tą veiklą tobulins ar kitaip plėtos, tuomet laisvos formos pažymoje turėtų būti pateikta informacija apie per praėjusius finansinius metus iš analogiškos veiklos (būtina nurodyti, kokios analogiškos veiklos pajamos skaičiuojamos) gautas pajamas. Informacija turi būti pagrįsta praėjusių metu finansinėmis ataskaitomis. Pradinė reikšmė šiuo atveju bus ta gautų pajamų suma, kuri bus nurodyta pažymoje. Siektina reikšmė šiuo atveju būtų skaičiuojama lyginant pokytį tarp pradinės reikšmės ir per atitinkamus projekto įgyvendinimo metus (imant atitinkamų finansinių metų finansinių ataskaitų duomenis) gautas pajamas.
c) Jei projekto vykdytojas iki projekto įgyvendinimo vykdė analogišką veiklą (A), o projekto įgyvendinimo metu dar sukurs papildomą su vykdyta veikla susijusią paslaugą (B), tuomet laisvos formos pažymoje turėtų būti pateikta informacija apie per praėjusius finansinius metus iš analogiškos veiklos A (būtina nurodyti, kokios analogiškos veiklos pajamos skaičiuojamos) gautas pajamas. Informacija turi būti pagrįsta praėjusių metu finansinėmis ataskaitomis. Pradinė reikšmė šiuo atveju bus ta už analogišką veiklą A gautų pajamų suma, kuri bus nurodyta pažymoje. Siektina reikšmė šiuo atveju būtų skaičiuojama lyginant pokytį tarp pradinės reikšmės (A veiklos pajamos) ir per atitinkamus projekto įgyvendinimo metus (imant atitinkamų finansinių metų finansinių ataskaitų duomenis) gautas pajamas iš analogiškos veiklos A + projekto veiklos B.
 


2020 07 15 12:45


Kultūra

Detalus klausimas: Gairėse 14.3 punkte nurodyta jog Lietuvos savivaldybės ir bendruomeninės organizacijos yra privalomi partneriai arba pareiškėjai; 27.2 punkte kalbama jog projektas įgyvendinamas partnerystėje su bent viena Lietuvos savivaldybe ir bent viena bendruomene. Ar galėtumėte patikslinti minimalų privalomą pareiškėjų/partnerių skaičių? T.y. Ar Savivaldybė pareiškėja privalo turėti bendruomeninę organizaciją kaip partnerį, ar tiesiog privalo turėti vieną partnerį (pvz. Kitą savivaldybę?)
 
 
Atsakymas: partnerystėje būtinai turi dalyvauti ir savivaldybė ir bendruomenė. Jei paraiškos teikėjas bus savivaldybė, vadinasi ji turės į partnerystę įtraukti ir vietos bendruomenę.


2020 07 15 11:58


Kultūra

Detalus klausimas: Pagal kvietimo „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“ reikalavimus projekto pareiškėjais/partneriais gali būti "2. viešieji ar privatūs subjektai, komercinės ar nekomercinės bei nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos kaip juridiniai asmenys vienoje iš Valstybių donorių arba EEE nepriklausančių, bet su Lietuva bendrą sieną turinčių valstybių, taip pat tarptautinės organizacijos, subjektai ar agentūros, kaip tai numatyta Reglamento 7.2.2 punkte". Ar projekto partneris turi būtinai būti iš Islandijos, Lichtenšteino arba Norvegijos? Ar gali iš šių valstybių nebūti, ir ar partneris gali būti tik iš Baltarusijos arba Rusijos?
 
 
 
Atsakymas: pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ kvietimo „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“ gaires pareiškėjams nėra privaloma, kad į projektą būtų įtrauktas partneris iš valstybių donorių (Islandijos, Lichtenšteino ar Norvegijos). Tačiau, kaip numatyta Gairių pareiškėjams 15 punkte, už projekto partnerio (-ių) iš Valstybių donorių įtraukimą į projektą projekto paraiškai skiriami papildomi balai projektų naudos ir kokybės vertinimo etape.
Taip pat, kaip numatyta Gairių pareiškėjams 14.2 papunktyje, partneriai gali būti viešieji ar privatūs subjektai, komercinės ar nekomercinės bei nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos kaip juridiniai asmenys vienoje iš Valstybių donorių arba EEE nepriklausančių, bet su Lietuva bendrą sieną turinčių valstybių <...>. Taigi partneris iš Baltarusijos arba Rusijos būtų tinkamas projekto partneris, bet jis taip pat nėra privalomas.
 


2020 07 15 11:52


Bendraukime