D.U.K.

Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ

2023 m. sausio 12 d. mokymų ketinantiems teikti paraiškas pagal kvietimą teikti paraiškas Informacinių ir ryšių technologijų srityje vaido įrašas – https://youtu.be/nM2uu4z5KVE
 

2023 01 16 10:30


Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ

Klausimas. Koks kvietimo intensyvumas? 
Atsakymas. Investicijos į projektą gali sudaryti nuo 45% iki 70%. Finansavimo intensyvumas nustatomas atsižvelgiant į subjekto didį (maža ar vidutinė įmonė) ir regioną. Detalesnę informaciją rasite Gairių 1 lentelėje.

Klausimas. Kokio dydžio finansavimas
Atsakymas. Galimas finansavimas projektui nuo 200 000 iki 600 000 Eur. 


Klausimas. Ar galima nefinansuojamą sumą padengti darbo įnašu ar kitomis priemonėmis?​​
Atsakymas. Nuosavas įnašas užtikrinamas nuosavomis ar skolintomis lėšomis.


Klausimas. Kokia įmonės nuosavų lėšų dalis turi būti skirta?
Atsakymas. Gairių 1 lentelėje yra nurodytas finansavimo intensyvumas, priklausomai nuo įmonės dydžio ir vietos kur yra vykdoma veikla. Likusią projekto vykdymui reikalingų lėšų dalį (nuosavą finansinį įnašą į projektą ir netinkamas finansuoti išlaidas) projekto vykdytojas ir (ar) partneris turi padengti savo ar skolintomis lėšomis (apie galimus nuosavo finansinio indėlio ir netinkamų išlaidų padengimo būdus ir dokumentus, kuriuos reikia pateikti grindžiant galimybę padengti tokias projekto išlaidas žr. Gairių 53.4 pap.

Klausimas. Ar galima savanoriškai mažintis intensyvumą?
Atsakymas. Gairių1 lentelėje yra nurodytas maksimalus finansavimo intensyvumas (iki), pareiškėjas pasilieka teisę prašyti mažiau.

Klausimas. Ar finansavimas pagal de minimis reglamentą, ar pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą?         
Atsakymas. Finansavimas investicijoms į materialųjį ir nematerialųjį turtą yra Regioninė investicinė pagalba (Bendrojo bendrosios išimties reglamento 13 ir 14 straipsniai). Kitos išlaidos, t. y. paslaugų, darbo užmokesčio ir komandiruočių išlaidos, yra De minimis pagalba.


2023 01 16 10:30


Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ

Klausimas. Jei norima įsigyti nematerialųjį turtą, būtina įsigyti ir matrialųjį turtą?       
AtsakymasNematerialusis turtas – turtas, kuris nėra fizinis ar finansinis, kaip antai patento teisės, licencijos, praktinė patirtis arba kitas intelektinis turtas. Nematerialusis turtas turi atitikti šias sąlygas:

-  yra sudėtinė materialiojo turto dalis ir yra būtinas materialiojo turto funkcionalumui;
-  turi būti naudojamas išimtinai tik pagalbą gaunančio subjekto;
-  turi būti laikomas amortizuojamu turtu;
-  turi įsigytas rinkos sąlygomis iš trečiųjų asmenų, kurie yra nesusiję su pirkėju;
-  turi būti įtrauktas į pagalbą gaunančio subjekto apskaitą ir turi būti išlaikomas projekte, kuriam skirta pagalba, ne trumpiau nei 5 metus.


Klausimas. Kaip traktuojamas partnerio prisidėjimas prie projekto – ar jis turi prisidėti prie projekto darbuotojų darbo užmokesčiu? Ar yra numatytas procentas, kokia dalimi jis turi prisidėti prie projekto DU?
Atsakymas.
Tinkamos finansuoti partnerio iš Norvegijos išlaidos:  konsultacijas teikiančių darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos ir komandiruočių išlaidos. Nėra nustatyta, kokį procentą turi sudaryti partnerio išlaidos. Tačiau, pagrindinė veikla įrangos diegimas, todėl partnerio iš Norvegijos išlaidos turi būti proporcingos ir būtinos projekto įgyvendinimui.

Klausimas. Kokios yra tinkamos finansuoti Norvegijos partnerio išlaidos? Darbo užmokestis? 
Atsakymas. Taip, tinkamos išlaidos yra darbo užmokestis ir komandiruotės, jeigu konsultacijos vyktų Lietuvoje. Tinkamos yra ir audito išlaidos (jei NOR partnerio išlaidos viršija 10 000 Eur, deklaruodamas paskutines išlaidas, dėl visų partnerio deklaruotų išlaidų turės būti pateikta nepriklausomo audito išvada).

 


2023 01 16 10:30


Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ

Klausimas. Kaip lėšos įsisavinamos (avansas,kompensacijos)?    
Atsakymas. Projekto išlaidos galės būti apmokamos taikant išlaidų kompensavimo (su ar be avanso) ir sąskaitų apmokėjimo būdus. Viso projekto įgyvendinimo metu avansu galės būti išmokėta ne daugiau kaip 30 procentų projektui skirtų mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšų sumos. Apmokėjimo būdas nustatomas projekto įgyvendinimo sutartyje.


2023 01 16 10:30


Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ

Klausimas. Ar tinkamos tik įmonės, turinčios gamybinės įmonės statusą (EVRK kodą), ar pareiškėjai gali turėti ir kitokį EVRK kodą?       
AtsakymasFinansuotina veikla – naujų technologinių sprendimų, skirtų gamybos procesų skaitmeninimui ar automatizavimui diegimas (taikymas), kurių dėka padidėtų darbo našumas Lietuvos gamybos įmonėse

Gamybos įmonės apibrėžimas pateiktas Gairių 5.7 pap. Gamybos įmonė – įmonė, vykdanti ekonominę veiklą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, priskirtiną C sekcijai „Apdirbamoji gamyba“ (išskyrus ekonominę veiką C 11 „Gėrimų gamyba“ (išskyrus C 11.07 „Nealkoholinių gėrimų gamyba mineralinio ir kito, pilstomo į butelius, vandens gamyba“), C 12 „Tabako gaminių gamyba“, C 19 „Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba“, C 21 „Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba“, C 25.4 „Ginklų ir šaudmenų gamyba“, C 30 „Kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba“ ir C 33 „Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas“).

Klausimas. Ar pareiškėjas turi būti pramonės įmonė ar IT įmonė?
Atsakymas. Finansuotina veikla – naujų technologinių sprendimų, skirtų gamybos procesų skaitmeninimui ar automatizavimui diegimas (taikymas), kurių dėka padidėtų darbo našumas Lietuvos gamybos įmonėse. Tinkamas pareiškėjas turi vykdyti gamybą. 


Klausimas. Kiek laiko pareiškėja įmonė turi vykdyti veiklą Lietuvoje? Ar gali dalyvauti naujai įkurtos įmonės? 
Atsakymas. Įmonės veiklos vykdymo trukmė iki paraiškos pateikimo nėra nustatyta. Tačiau, prieš teikiant paraišką rekomenduojame įsivertinti ar įmonė atitiks Bendrojo bendrosios išimties reglamento reikalavimus pradinei investicijai ir surinks minimalų privalomą balų skaičių naudos ir kokybės vertinimo metu. 
- Pagal kvietimą diegimas yra suprantamas kaip pradinė investicija (Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 49 punktas), t. y. investicija į materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusį su: 1) esamos įmonės pajėgumo didinimu; 2) įmonės produkcijos įvairinimu ir 3) esamos įmonės bendro gamybos proceso esminiu keitimu. 
Taip pat, svarbu atkreipti dėmesį, kad jei pagalba suteikiama esamos įmonės veiklai įvairinti, tinkamos finansuoti išlaidos turi viršyti bent 200 % pakartotinai naudojamo turto balansinę vertę, registruotą finansiniais metais prieš darbų pradžią.


Klausimas. Kokie dokumentai pateikiami, siekiant įrodyti pareiškėjo inovacinį potencialą?   
Atsakymas. Informacija turi būti pateikta Gairių 4 priede.


Klausimas. Kokią reikšmę duoda parnerystė su Norvegijos įmone? Kokio tipo parnerystė, bendradarbiavimas turi būti vykdomas?  
Atsakymas.
 Partneris iš Norvegijos turi aktyviai dalyvauti ir reikšmingai prisidėti prie projekto įgyvendinimo, teikdamas konsultacijas ar patarimus, tiesiogiai susijusius su projekto veiklų įgyvendinimu, t. y. diegimu naujų produktų / technologijų, kurie yra skirti gamybos procesų skaitmeninimui ar automatizavimui.  Už dvišalę partnerystę gali būti skirti papildomi balai, priklausomai nuo partnerystės tipo  (žr. Gairių 2 priedo kriterijų "Dvišalė partnerystė").


Klausimas. Kaip nustatomas partnerio tinkamumas, ar bus vertinama pagal partnerių darbuotojų CV, kur nurodyta tinkama patirtis?        
Atsakymas.
Partnerio tinkamumas vertinamas pagal pateiktą partnerio įmonės veiklos aprašymą, partnerio įmonės patirtį su projektu susijusioje srityje (aprašoma verslo plane). Ilgalaikė ir abipusiai naudinga partnerystė apibrėžiama kaip bendradarbiavimas tarp projekto vykdytojo ir partnerio iš Norvegijos, kuris neapsiriboja vien tik projekto pagal šį kvietimą įgyvendinimu, bet bendradarbiavimas, kuris tęsis ir pasibaigus projektui. Konsultacijas teikiančio asmens patirtis ir tinkamumas veiklai vykdyti papildomai vertinami pagrindžiant biudžetą.


Klausimas. Ar tinka bedradarbiavimas su Norvegijos įmone siekiant paskatinti konkuceringumą vykdant inovatyvią veiklą vystant žuvies apdirbimo įrangą ir kuriant bendrus naujus produktus?   
Atsakymas. Detalesnę informaciją apie partnerystę, už kurią bus suteikiami balai, rasite Gairių 2 priede prie kriterijaus „Dvišalė partnerystė“.


2023 01 16 10:30


Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ

Klausimas. Ar pagal priemonę tinkami tik gamybos įrenginių našumo automatizavimai ar galima didinti darbo našumą žmogiškiesiems ištekliams automatizuojant įmonėje veikiančius įrenginius?       
AtsakymasPagal šį kvietimą finansuotina veikla – naujų produktų / technologijų, kurie yra skirti gamybos procesų skaitmeninimui ar automatizavimui, diegimas, kurių dėka padidėtų darbo našumas Lietuvos gamybos įmonėse.  Rekomenduojame taip pat atkreipti dėmesį į tinkamas finansuoti išlaidas (žr. Gairių 2 lentelę).


Klausimas. Ar nauja įranga privalo būti pilnai paleista projekto laikotarpiu? Ar užtenka projekto laikotarpiu išsirinkti ir užsakyti įrangą? Pvz., naujos robotizuotos gamybos linijos (tinkamos mūsų sektoriui) paleidimas šiai dienai užtrunka nuo 1.5 iki 2 metų, nes linijos pagaminimo trukmė yra didelė. 
AtsakymasVeikla – naujų produktų / technologijų, kurie yra skirti gamybos procesų skaitmeninimui ar automatizavimui, diegimas, kurių dėka padidėtų darbo našumas Lietuvos gamybos įmonėse, turi būti pilnai įgyvendinta iki projekto pabaigos. Kartu su galutiniu mokėjimo prašymu projektai turi atsiskaityti už rezultato rodiklio –  Įdiegtų naujų (naujų įmonei) IRT produktų / technologijų skaičius, pasiekimą. 


Klausimas. Gal galite pateikti pavyzdį, kaip būtų skaičiuojamas rodiklis – Įdiegtų naujų (naujų įmonei) IRT produktų / technologijų skaičius? 
AtsakymasRodiklio siektiną reikšmę nustato pareiškėjas, atsižvelgiant į tai kiek įrangos/ įrenginių planuojama įsigyti ir įdiegti projekto įgyvendinimo metu. Informacija kaip nustatyti ir apskaičiuoti rodiklių siektinas reikšmes yra pateikiama Gairių 7 priede.


 


2023 01 16 10:30


Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ

Klausimas. Ar paraiškos pateikimui yra taikomi minimalųs parengtumo reikalavimai?       
Atsakymas. Kartu su paraiška privalomai turi būti pateikti Gairių 53.1–53.6 papunkčiuose nurodyti dokumentai. Gairių 65 p. nurodyta, kad "Paraiška atmetama ir kiti kriterijai nevertinami, jei nustatoma, kad: 65.1.  pareiškėjas kartu su paraiška nepateikė bent vieno iš Gairių 53.1–53.6 papunkčiuose nurodytų privalomų dokumentų arba bent vieno iš šių dokumentų pareiškėjas neužpildė.


Klausimas. Kurioje vietoje projekto Apraše yra minimas "komunikacijos planas" ir kokie keliami reikalavimai viešinimo planui?            
Atsakymas
Komunikacijos planas nurodytas prie privalomų pateikti dokumentų (Gairių 53.7 pap.). Komunikacijos planas rengiamas vadovaujantis komunikacijos plano rengimo gairėmis.
 


2023 01 16 10:30


Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ

Informacija apie Žalios pramonės inovacijų srities kvietimo tinkamas išlaidas pateikta informacinėse skaidrėse – „Kvietimas LT07-1-EIM-K04 Žalios pramonės inovacijų srityje nuo A iki Ž. FINANSAVIMAS / IŠLAIDOS"


2022 05 04 00:00


Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ

Informacija apie Žalios pramonės inovacijų srities kvietimo paraiškų teikimą pateikta informacinėse skaidrėse – „Kvietimas LT07-1-EIM-K04 Žalios pramonės inovacijų srityje nuo A iki Ž. PARAIŠKOS


2022 05 04 00:00


Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ

Informacija apie Žalios pramonės inovacijų srities kvietimo tinkamus pareiškėjus ir partnerius pateikta informacinėse skaidrėse – „Kvietimas LT07-1-EIM-K04 Žalios pramonės inovacijų srityje nuo A iki Ž. Pareiškėjai ir partneriai.“https://mita.lrv.lt/uploads/mita/documents/files/Pareiskejai%20ir%20patrneriai.pdf

2022 04 26 00:00


Bendraukime