Working together for green, competitive and inclusive Europe

HAZ-IDENT

Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Projekto pavadinimas: HAZ-IDENT
Projekto kodas: LT05-1-AM-TF-003
Projekto tinkamų išlaidų suma: 200 000,00 Eur (169 999,86 Eur - Norvegijos finansinio mechanzimo lėšos ir  30 000,14 Eur - bendrojo finansavimo lėšos)
Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo data: 2020 m. rugjūčio 3  d. 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. rugpjūčio 3 d. - 2023 m. rugsėjo 4 d. 


Lietuvoje kasmet susidaro vidutiniškai 163 tūkst. tonų pavojingų atliekų. Jų tvarkymas išlieka opia problema: neveiksmingą pavojingų atliekų surinkimą ir tvarkymą dažnai lemia neteisingas pavojingų medžiagų identifikavimas ir klasifikavimas jas tvarkančiose įmonėse. Neretai tai susiję su konpetencijų trūkumu ir žinių stoka. Netinkamai tvarkomos pavojingos atliekos gali užteršti dirvožemį, įsiskverbti į požeminius vandenis ir kenkti aplinkai bei visuomenės sveikatai. Pagal dabartinę teisinę sistemą ūkio subjektai privalo tinkamai identifikuoti atliekas, nustatyti, kurios yra pavojingos, o kurios – ne. Su tokiomis pat problemomis susiduria ir aplinkosaugos institucijos, vykdančios aplinkos reguliavimo ir ekonominės veiklos kontrolę.

Kadangi teisingas pavojingų atliekų identifikavimas ir klasifikavimas yra labai svarbus priimant tinkamus sprendimus visoje atliekų tvarkymo grandinėje – nuo susidarymo iki galutinio apdorojimo – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija inicijavo šį projektą, kurio tikslas – pagerinti Lietuvos aplinkos apsaugos institucijų ir kitų viešojo ir privataus sektorių suinteresuotųjų šalių gebėjimą tinkamai identifikuoti ir klasifikuoti pavojingas atliekas.

Projekto metu planuojama:
  • nacionaliniu lygmeniu sukurti vieningą Pavojingųjų atliekų identifikavimo metodiką (toliau – Metodika), skirtą aplinkos apsaugos institucijų ir ūkio subjektų, veikiančių atliekų tvarkymo srityje, atstovams. Metodika bus sukurta atlikus pagrindinių pavojingųjų atliekų šaltinių ir pavojingųjų atliekų apdorojimo būdų analizę;
  • apmokyti pramonės atstovus ir aplinkos apsaugos institucijų darbuotojus taikyti parengtą Metodiką praktikoje;
  • organizuoti Lietuvos aplinkos apsaugos institucijų darbuotojų vizitus į Norvegijos Karalystės aplinkos apsaugos institucijas ir įmones, siekiant dalintis gerąja patirtimi pavojingų atliekų identifikavimo srityje.
Laukiami projekto rezultatai:
  •  parengta Metodika naudojama ir pasibaigus projektui;
  •  nuoroda į Metodiką pateikiama Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose atliekų tvarkymą. Planuojama, kad Metodiką taikys Aplinkos apsaugos agentūros, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos darbuotojai ir atliekas tvarkantys juridiniai asmenys (šiuo metu Atliekų tvarkytojų valstybės registre registruota 1876 juridiniai asmenys), taip pat ūkio subjektai, kurių veikloje susidaro pavojingų atliekų ir kurie turi prievolę tinkamai jas identifikuoti.
 
Projeko tikslinė grupė: valstybinių aplinkos apsaugos institucijų darbuotojai ir ūkio subjektų, vykdančių veiklą pavojingų atliekų tvarkymo srityje ar kurių veikloje susidaro pavojingų atliekų, atstovai.

Projektas įgyvendinamas kartu su projekto partneriais: Aplinkos apsaugos agentūra ir Aplinkos apsaugos departamentu prie Aplinkos ministerijos, kurių specialistai  teiks pastabas ir pasiūlymus rengiant Metodiką bei po projekto naudosis ja savo tiesioginių funkcijų vykdymui.

 


Bendraukime